วิสัยทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบของแหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสร้างสรรค์ นำการวิจัยสู่การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ภายในปี 2561

พันธกิจ

  1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย
  2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสถานเลี้ยงดูบุตรที่มีคุณภาพ
  3. เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของบุคลากร นิสิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา
  4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของบุคคลและหน่วยงานทั่วไปทั้งภายในจังหวัดพะเยา และใกล้เคียง

อัตลักษณ์

“ฉลาดสมวัย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง”