ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นภายใต้นโยบายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร และตอบสนองความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 และเริ่มให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 การให้บริการดูแลเด็กตามกลุ่มอายุ จำนวน 3 ห้อง แบ่งตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือนที่ให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรตลอดจนประชาชนรอบมหาวิทยาลัยที่ต้องการการดูแลที่ดีเช่นกัน